×
KOMUNIKAT
Szanowni Państwo,
w związku z obowiązkiem nałożonym na pracodawcę przez art. 207 § 1 i 2 Kodeksu Pracy, polegającym na
ochronie zdrowia i życia pracowników, a także w trosce o zdrowie i życie pracowników Kancelarii oraz ich rodzin,
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gdyni Adrian Kraśniewski zawiesza na czas nieokreślony,
przyjmowanie interesantów w siedzibie kancelarii.
Pisma oraz wnioski można składać w formie papierowej za pośrednictwem operatora pocztowego.
Zalecany jest kontakt telefoniczny lub drogą elektroniczną poprzez wiadomości e-mail.
Telefon: 690 450 071
E-mail: adrian.krasniewski@komornik.pl
www: http://www.komornik-krasniewski.pl/
Wpłat należy dokonywać na rachunek bankowy kancelarii:
Bank BGŻ BNP Paribas SA 30 1600 1462 1811 9047 3000 0001
Aleja Zwycięstwa 252/2 - 81-540 Gdynia
Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Gdyni
Adrian Kraśniewski
10+
Lat doświadczenia
20000+
Przeprowadzonych postępowań
1000+
Dokonanych zajęć ruchomości
2
Licytacje nieruchomości
Narzędzia
do poszukiwania majątku
W kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Gdyni Adriana Kraśniewskiego, wdrażane są kolejne usprawnia techniczne.

Kancelaria
Lokalizacja


Kancelaria Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Gdyni Adriana Kraśniewskiego znajduje się przy głównej ulicy miasta.
Obok Kancelarii znajduje się galeria handlowa Klif z parkingiem na 600 bezpłatnych miejsc postojowych.
Dojazd interesantom ułatwia oddalona o 200 metrów stacja kolei miejskiej Gdynia – Orłowo. Dojazd komunikacją miejską do przystanku Orłowo SKM - "Klif" liniami G,S,21,26,31,134,321,326,700,710,740
Dokumenty
Do pobrania


Jak poprawnie wypełnić wniosek?
Złożony wniosek powinien być uzupełniony czytelnie, najlepiej drukowanymi literami. Należy wypełnić wszystkie możliwe pola. W celu przyśpieszenia postępowania egzekucyjnego wierzyciel powinien wskazać jak najwięcej identyfikatorów (numer pesel, nip, regon) dłużnika oraz jego aktualny adres zamieszkania, lub prowadzenia działalności gospodarczej, czy siedziby. Zwiększy to znacząco szanse na szybkie i skuteczne wyegzekwowanie należności. Wniosek powinien być podpisany czytelnie przez Wierzyciela jego imieniem oraz nazwiskiem. Jeśli wniosek składa osoba reprezentująca wierzyciela (pełnomocnik), do wniosku należy załączyć pełnomocnictwo i w przypadku spółek prawa handlowego odpis KRS.
Co załączyć do wniosku
Do wypełnionego wniosku o wszczęcie egzekucji należy dołączyć oryginał tytułu wykonawczego, a do wniosku o wykonanie zabezpieczenia tytuł zabezpieczenia (odpis poświadczony za zgodność z oryginałem, nie jest oryginałem). Do wniosku o spis inwentarza spadku należy załączyć postanowienie sądu nakazujące sporządzenie spisu, a jeśli jeżeli wniosek o spis składany jest do komornika jeszcze przed wydaniem przez sąd postanowienia, wykazać innymi dokumentami interes prawny w sporządzeniu spisu.
Właściwość
Komornika Sądowego
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gdyni Adrian Kraśniewski prowadzi postępowania egzekucyjne na terenie Apelacji Gdańskiej. Wyłączeniem od tej zasady jest egzekucja z nieruchomości, którą zgodnie z ustawą powinien prowadzić Komornik Sądowy właściwy dla miejsca położenia nieruchomości (księgi wieczystej).
Licytacje
Ruchomości / Nieruchomości


Kontakt do Kancelarii
+48 690 450 071
lub napisz wiadomość
Kontakt
Skontaktuj się
All Rights Reserved © 2018
Strona ma charakter informacyjny